روغن قالب پایه امولسیونی (BP501)

تماس بگیرید

روغن قالب پایه امولسیونی (BP501) یک روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ امولسیونی آﻣﺎدهِ ﻣﺼﺮف برای انواع قالب بتنی است که موجب بهبود و تسهیل رهایش قالب از بتن می شود.

این محصول در گالن های ۱۷ کیلویی قابل عرضه می باشد.