بتونه زیرسازی رنگ ۱۲کیلویی مدل (PP790)

تماس بگیرید

بتونه زیرسازی رنگ ۱۲کیلویی مدل (PP790) پایه آب جهت ترمیم و تسطیح و پوشش هر گونه ناهمواری و فرورفتگی جزئی سطوح سیمان اندود و گچی و غیره جهت اعمال رنگ بر روی آن استفاده می شود.