نمایش 4 نتیحه

قیر های رده ویسکوزیته

قیر های رده ویسکوزیته VG 10

تماس: ۸۸۷۰۹۳۹۳

قیر های رده ویسکوزیته

قیر های رده ویسکوزیته VG 20

تماس: ۸۸۷۰۹۳۹۳

قیر های رده ویسکوزیته

قیر های رده ویسکوزیته VG 30

تماس: ۸۸۷۰۹۳۹۳

قیر های رده ویسکوزیته

قیر های رده ویسکوزیته VG 40

تماس: ۸۸۷۰۹۳۹۳